شما اینجا هستید:   رشته هاي تحصيلي
رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناوه

 

رشته های تحصیلی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

1

حسابداري - كارداني پيوسته و  ناپيوسته

2

كامپيوتر - كارداني پيوسته و ناپيوسته

3

مكانيك خودرو - كارداني پيوسته

4

الكترونيك - الكترونيك عمومي - كارداني پيوسته

5

فناوري اطلاعات - كارداني پيوسته

6

برق قدرت - كارداني پيوسته

7

امورگمركي - كارداني ناپيوسته

8

عمران (كارهاي عمومي ساختمان ) - كارداني ناپيوسته

9

تربيت بدني - كارداني پيوسته

10

تربيت بدني (مربيگري ) - كارداني ناپيوسته

11

تكنولوژي شيلات - كارداني ناپيوسته

12

الكترونيك - كاردان فني برق - كارداني پيوسته

13

آموزش زبان انگليسي - كارداني ناپيوسته

14

ناوبری-ناوبری-کاردانی پیوسته

15

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

16

كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري

17

كارشناسي ناپيوسته مهندسي عمران- عمران

18

كارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي

19

كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني - مديريت و برنامه ريزي

20

كارشناسي پيوسته تاريخ